baner probus
MENU


LINKI


REGULAMIN BILETY

Regulamin korzystania z serwisu - "bilet on line"
(Voyager)


§ 1
Zakres

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy nabywania biletów autokarowych za pośrednictwem strony www i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych.

§ 2
Definicje

 1. Użytkownik końcowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu bilet on-line w celu dokonania zakupu biletu autokarowego.
 2. Przewoźnik - wybrana przez Użytkownika końcowego firma zajmująca się transportem autokarowym osób fizycznych.
 3. Strony transakcyjne - strony internetowe serwisu bilet on- line umożliwiające zakup biletów autokarowych przez internet.
 4. Umowa - umowa przewozu zawierana przez Użytkownika końcowego z Przewoźnikiem (zwanych łącznie stronami) w trakcie procesu sprzedaży biletu.
 5. Regulamin korzystania z serwisu - którego akceptacja następuje w trakcie procesu sprzedaży biletu.
 6. Numer GID rezerwacji - unikalny numer nadawany przez system rezerwacyjny VoyagerBus.
 7. Umowne warunki przewozu - szczegółowe warunki określone przez Przewoźnika dotyczące bezpośrednio przewozu - m.in. ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu podróży i rezygnacji z przejazdu, warunków przewozu bagażu, praw i obowiązków zarówno Przewoźnika jak i Pasażera.

§ 3
Rezerwacja, zakup i otrzymanie biletu autokarowego

 1. Użytkownik końcowy za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje rezerwacji biletu autokarowego na wybrane przez siebie połączenie.
 2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika końcowego kwestionariusza osobowego, a także akceptacja Umownych warunków przewozu oraz niniejszego regulaminu.
 3. Zakup biletu autokarowego następuje po naciśnięciu klawisza "KUP BILET" znajdującego się na stronie transakcyjnej, a następnie zapłaceniu pełnej kwoty biletu poprzez jeden z oferowanych systemów płatności.
  1. Użytkownik końcowy ma 15 minut na skuteczne przeprowadzenie transakcji. W przypadku przekroczenia tego limitu czasowego rezerwacja zostanie usunięta automatycznie.
  2. Płatności kartą są obsługiwane przez serwer eCard S.A., który zapewnia bezpieczną realizację transakcji. W momencie zakupu karta płatnicza o numerach podanych przez Użytkownika końcowego zostaje obciążona kwotą stanowiącą równowartość należności za bilet autokarowy. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie płatniczej rezerwacja nie zostaje potwierdzona.
  3. Aby dokonać płatności przelewem elektronicznym, należy posiadać konto w jednym z wymienionych serwisów banków, a także kwotę stanowiącą równowartość należności za bilet autokarowy. Rachunek zostaje obciążone natychmiast po dokonaniu zakupu biletu.
  4. Osoba płacąca za bilety autokarowe nie musi być pasażerem.
  5. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może nieznacznie różnić się od ceny biletu.
  6. Wszystkie transakcje z powyższymi systemami płatności są rozliczane przez firmę Voyager.com Sp. z o.o. obsługującą serwis "bilet on-line"
 4. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 2 i 3 Użytkownik końcowy drukuje z przeglądarki internetowej bilet na białej kartce A4.
 5. Dokonanie zakupu biletu autokarowego za pośrednictwem serwisu "bilet on- line" jest jednoznaczne z akceptacją Umownych warunków przewozu, w tym warunków określających i opisujących szczegółowo cenę biletu oraz opłaty manipulacyjne pobierane w przypadku dokonywania zmian terminu przejazdu, rezygnacji z podróży i zwrotu biletu.
 6. Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie występuje dodatkowa opłata manipulacyjna w wys.5.5% brutto wartości biletu, o którą będzie pomniejszona kwota zwrotu dla klienta wynikająca z umownych warunków przewozu, powstała w wyniku użytkowania stron transakcyjnych. Przelew zostanie wykonany na konto, skąd dokonano płatności.
 7. Wszystkie operacje na biletach (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu) powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu lub na stronie www.voyager.pl.

§ 4
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika końcowego jest Przewoźnik. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Użytkownikowi końcowemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu poprawienia danych osobowych Użytkownik końcowy powinien skontaktować się poprzez e-mail na adres właściciela serwisu.
 3. Podanie przez Użytkownika końcowego nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefon i e-mail, co powoduje brak możliwości skontaktowania się z pasażerem czy zamawiającym, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.

§ 5
Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik końcowy zobowiązany jest:
  1. korzystać ze stron transakcyjnych zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2. nie przenosić praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie,
  3. pokryć przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie dodatkowe koszty w wys. 5.5% powstałe w wyniku użytkowania stron transakcyjnych,
  4. podać prawdziwe dane osobowe i te dotyczące płatności kartą,
  5. nie wykorzystywać stron transakcyjnych w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych
 2. Użytkownik końcowy oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze stron transakcyjnych są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 3. Użytkownikowi końcowemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej. W tym celu powinien skontaktować się z właścicielem serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących składanej reklamacji.
 4. Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika końcowego niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.
 5. Użytkownik końcowy oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawnokarne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

§ 6
Reklamacje

 1. Użytkownik końcowy zobowiązany jest zgłosić ewentualną reklamację za nieprawidłowe wykonanie usługi przewozowej do Przewoźnika na piśmie w terminie zgodnym z warunkami przewozu. Równocześnie zobligowany jest w terminie do 14 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji zgłosić ją również na adres: reklamacje@voyager.plRegulamin korzystania z modułu euroTICKET WWW

I
Zakres regulaminu.

 1. Regulamin dotyczy procesu zakupu biletów autokarowych za pośrednictwem stron WWW i dokonywania za nie płatności za pomocą kart kredytowych, e-przelewów i przelewów tradycyjnych.
 2. Skorzystanie z modułu euroTICKET WWW jest jednocześnie oświadczeniem, że Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i Umowne Warunki Przewozu wybranego Przewoźnika.

II
Definicje.

 1. ITsoft - producent i operator Systemu euroTICKET oraz współpracującego z nim Modułu euroTICKET WWW.
 2. Moduł euroTICKET WWW - moduł internetowy należący i obsługiwany przez ITsoft, umożliwiający Kupującemu dokonanie transakcji zakupu biletu autokarowego.
 3. Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Modułu euroTICKET WWW w celu zakupu w imieniu Pasażera biletu autokarowego.
 4. Pasażer - osoba fizyczna, której dane znajdują się na bilecie, nabywająca wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu autokarowego.
 5. Przewoźnik - firma realizująca połączenie autokarowe wybrane w procesie zakupu biletu przez Kupującego.
 6. Oferta - produkty i usługi Przewoźnika udostępnione do sprzedaży za pomocą Modułu euroTICKET WWW.
 7. Oferent - firma udostępniająca Ofertę do sprzedaży za pośrednictwem Modułu euroTICKET WWW.
 8. eCard - firma zajmująca się realizacją płatności, za pomocą kart kredytowych i e-przelewów, w procesie zakupu biletu autokarowego.
 9. Umowa - umowa przewozu zawierana pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem w wyniku zakupu biletu autokarowego.
 10. Umowne Warunki Przewozu - warunki określone przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera i Przewoźnika, wynikających z zawartej Umowy.

III
Proces zakupu biletu autokarowego.

 1. Zakupu biletów za pośrednictwem modułu euroTICKET WWW oraz zlecania wykonania operacji na tych biletach, mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Kupujący za pomocą modułu euroTICKET WWW dokonuje wyboru połączenia i Oferenta oferującego to połączenie.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji biletu jest podanie danych Pasażera oraz akceptacja w jego imieniu niniejszego Regulaminu i Umownych Warunków Przewozu.
 4. Kupujący realizuje płatność za bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności tj. karty płatniczej, e-przelewu i przelewu tradycyjnego.
 5. Płatności za pomocą kart płatniczych i e-przelewów są obsługiwane przez firmę eCard, która jest gwarantem bezpiecznej transakcji. W trakcie realizacji w/w płatności żadna ze stron poza eCard nie uzyskuje danych dotyczących konta Kupującego.
 6. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu, Kupujący ma 15 minut od momentu założenia rezerwacji na dokonanie płatności. Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.
 7. Dokonując płatności, Kupujący powinien mieć pewność, że posiada kartę kredytową lub konto w banku obsługiwane przez eCard oraz środki wystarczające do zapłaty za zarezerwowany bilet.
 8. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty kredytowej, lub rachunku bankowego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 9. Za bilety części Oferentów można zapłacić przelewem tradycyjnym. Tę formę zapłaty można wybrać tylko w przypadku gdy do daty wyjazdu pozostało nie mniej niż 10 dni roboczych.
 10. W przypadku wybrania przez Kupującego zapłaty przelewem tradycyjnym:
  1. Kupujący ma 3 godziny od momentu założenia rezerwacji na zalogowanie się w module euroTICKET WWW, za pomocą przesłanych mailem danych (nr transakcji i PIN), co spowoduje przedłużenie rezerwacji do 5 dni,
  2. Kupujący niezwłocznie wyśle na konto Oferenta przelew na kwotę równą cenie biletu (Kupujący może wydrukować bezpośrednio z modułu euroTICKET WWW wzór przelewu zawierający niezbędne dane),
  3. Oferent po otrzymaniu przelewu prześle Kupującemu mailem potwierdzenie zakupu biletu.
  Jeżeli w czasie trwania w/w rezerwacji (5 dni) przelew nie zostanie zaksięgowany na koncie Oferenta to rezerwacja zostanie automatycznie usunięta i Kupujący nie będzie miał gwarancji zakupu biletu. W takim przypadku, jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie Oferenta przed datą wyjazdu i będą wolne miejsca na wybrane połączenie, to Oferent potwierdzi mailem Kupującemu fakt zakupu biletu, a jeżeli nie będzie wolnych miejsc, to Oferent zwróci Kupującemu kwotę zapłaty na jego konto.
 11. Po zakończeniu procesu zakupu, Kupujący drukuje bilet na zwykłej kartce A4.
 12. W procesie zakupu Kupujący otrzymuje numer transakcji oraz specjalny numer PIN, który w razie niepowodzenia umożliwia mu powtórne wydrukowanie biletu.
 13. Bilet jest dokumentem uprawniającym Pasażera do odbycia podróży. Pasażer bez wydrukowanego biletu może nie zostać wpuszczony do autokaru.
 14. Zakup biletu za pośrednictwem modułu euroTICKET WWW jest zawarciem Umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, w imieniu którego działa Kupujący i oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, w tym warunków dotyczących stosowanych opłat np. w przypadku zwrotu biletu.
 15. ITsoft dokłada wszelkich starań, żeby Umowne Warunki Przewozu dostępne w procesie zakupu były aktualne. Jednakże ITsoft nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne Umowne Warunki Przewozu dostarczone przez Przewoźników, a zamieszczone w dobrej wierze. ITsoft rekomenduje każdorazowe sprawdzenie Umownych Warunków Przewozu na stronach internetowych wybranego Przewoźnika.

IV
Wykonywanie operacji na zakupionych biletach.

 1. Moduł euroTICKET WWW umożliwia Kupującemu dokonanie, na biletach zakupionych za pośrednictwem Modułu euroTICKET WWW, operacji: zwrotu, datowania biletu open, zmiany daty wyjazdu, zmiany daty powrotu jeżeli te operacje są zgodne z Umownymi Warunkami Przewozu Przewoźnika, którego dotyczy bilet.
 2. Za zwroty i zmiany w zakupionym bilecie, Oferent pobiera opłatę manipulacyjną, zgodną z Umownymi Warunkami Przewozu.
 3. W celu dokonania zmian w zakupionym bilecie należy:
  1. za pomocą numeru transakcji i PINu zalogować się w Module euroTICKET WWW,
  2. dokonać żądanej operacji wybierając opcję "Zmień/Zwróć" i postępując zgodnie z podpowiedziami. Po poprawnej realizacji w/w operacji Kupujący otrzyma potwierdzenie drogą mailową,
  3. ponownie wydrukować bilet zawierający dane po wykonanych zmianach.

V
Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych, które podaje Kupujący w procesie zakupu biletu jest Oferent, z którym zostaje zawarta Umowa.
 2. Pasażer ma prawo do wglądu i modyfikowania podanych informacji.

VI
Prawa i obowiązki stron.

 1. Zakup biletu jest umową cywilno-prawną, zawieraną pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Modułu euroTICKET WWW w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.
 3. Kupujący dokonując zakupu biletu oświadcza, że znane mu są przepisy prawa cywilnego i karnego, dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.
 4. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych rezerwacji, podawanie fałszywych danych oraz przenoszenie praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie.
 5. ITsoft i Oferent będzie niezwłocznie informował organy ścigania o wszelkich działaniach o charakterze przestępczym.
 6. Przewoźnik ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych informacji dotyczących danych osobowych lub płatności.

VII
Reklamacje i wyłączenie odpowiedzialności.

 1. ITsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Przewoźnika. Reklamacje z tym związane, należy zgłosić do Przewoźnika w sposób zgodny z Umownymi Warunkami Przewozu.
 2. Reklamacje dotyczące procesu zakupu biletu przez Moduł euroTICKET WWW, należy przesłać w formie pisemnej na adres Oferenta, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.